Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060
 • Пренос на старателството на гробно место се врши врз основа на нотарски заверена изјава дека гробното место се отстапува на друго лице.

 • Пренос на старателството на гробно место се врши врз основа на доставена венчаница.

 • Пренос на старателството на гробно место се врши врз основа на доставена нотарски заверена изјава за превземање на старателството.

 • Трансформација на гробно место е менување на статусот на гробното место кое е доделено на користење на определено време во лична службеност на неопределено време.Се однесува за гробни места закупени пред 2011година

 • Носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа горбарина на управителот на гробиштата заради одржување на гробиштата во износ од 320,00 денари во рок од една година, со можност да се плати и повеќе години однапред. Одржувањето на надгробниот споменик на гробното место го врши самиот носител на гробното место.

 • Плаќањето на гробарината може да се плати онлајн ,преку жиро сметка или секој ден на градските гробишта од 7:00 до 15:00 часот.

 • За поставување клупа потребно е да се достави барање. Димензијата на клупата не треба да е поголема од 120 см должина и 25 см широчина. Монтирањето мора да го изврши каменорезачка фирма.

 • За поставување бехатон плочки потребно е да доставите барање за кое ќе добиете писмен одговор дали е одобрено или не и со кои димензии на просторот.

 • На градските гробишта дозволено е садење на зимзелени дрва.

 • За сечење на дрво потребно е да се поднесе барање за отстранување со наведена причина од која се бара, истото да се достави до архива или испрати на маил адреса info@butel.mk . По добиена согласност од Град Скопје се пристапува кон отстранување на дрвото.

 • За оштетување се поднесува изјава во архивата, или се испраќа на маил адреса info@butel.mk по која се постапува и врши увид на состојбата за што добивате соодветно известување за понтамошна постапка.

 • За украдени предмети од гробното место се поднесува изјава со опис во архивата и во во најкус можен рок се пријавува во органите на МВР