Градските гробишта Камник се распостранети на вкупна површина од 70.000 м2

  • Сообраќајници 1.975 м2
  • Гробни места 6.237

Се состојат од гробишта според верска припадност:

  • православни
  • муслимански
Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060