Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Гробарина

Гробарина е надомест за одржување на гробиштата. Одржување на гробишта е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата.

Одржувањето на надгробниот споменик на гробното место го врши носителот на гробното место.

Носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа гробарина на управителот на гробиштата заради одржување на гробиштата. Цената на гробарината годишно изнесува 320,00 денари, со можност да се плати однапред за наредните 5 години.

Надгробен споменик

Гробарина е надомест за одржување на гробиштата. Одржување на гробишта е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата.

Гробно место

Гробарина е надомест за одржување на гробиштата. Одржување на гробишта е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата.

ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТАТА

Гробарина е надомест за одржување на гробиштата. Одржување на гробишта е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата.

ПЛАЌАЊЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ

Бутел АД Скопје воведе нова услуга отсега наемот за гробарина можете да го плаќате онлине.Брзо , едноставно и безбедно.Кликнете на ликот за да платите онлајн

Наплатен пункнт

На сите градски гробишта и наплатниот пункт во центарот на градот

Жиро сметка
Комерцијална банка 300000000055811
Стопанска банка 200001634608490
ХАЛК банка 270040617720135

ИЗЈАВА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УПОТРЕБА

Носителот на гробното место, правото на употреба на гробното место може да го отстапи на трети лица врз основа на изјава заверена на нотар.

Јас (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта) изјавувам дека како носител на гробното место во (Локација, Вера, Парцела, Алеа, Гроб), го отстапувам правото на употреба на гробното место на лицето (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта) Изјавата ја давам под морална, кривична и материјална одговорност.

ИЗЈАВА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА УПОТРЕБА ОД РОДИТЕ

После смртта на носителот на гробното место, правото на употреба на гробно место го стекнува неговиот брачен другар (венчаница на увид), односно неговите наследници врз основа на договор склучен помеѓу управителот на гробиштата со еден од законските наследници според наследните редови.

Јас (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта) како (син/ќерка) го превземам правото на употреба на гробното место (Локација, Вера, Парцела, Алеа, Гроб) од мојот починат родител (име, презиме, адреса) Изјавата ја давам под морална, кривична и материјална одговорност.

ИЗЈАВА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТO ЗА УПОТРЕБА НА ГРОБНО МЕСТО

Оваа изјава ја дава лице кое е далечен роднина и сака да продолжи со грижата за гробното место односно да биде носител на правото за употреба. До колку во меѓу време се јави наседник, гробното место ќе биде префрлено на наследникот, без право на надоместок на трошоците кои ги имал давателот на оваа изјава.

Јас (име, презиме, адреса, матичен број и број на лична карта) изјавувам дека (име на носителот) носителот на гробното место во (Локација, Вера, Парцела, Алеа, Гроб) е починат и нема член на фамилија кој би го превземал правото за употреба. Поради тоа правото на употреба на наведеното гробно место го превземам јас како негов/а (сродство) Изјавата ја давам под морална, кривична и материјална одговорност.

БАРАЊЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВО

Барање за сечење дрво кое предизвикува оштетувања на надгробниот споменик може да побара носителот на правото на употреба на гробното место.