Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Гробни места

Доделување на гробни места

Вршење погреб

Издавање на одобренија за вршење погреб на оператор

Гробна евиденција

Водење гробна евиденција и услуги поврзани со евиденцијата на гробните места

Изградба на споменик

Издавање одобренија за изградба на споменик на кемнорезец

Одржување на гробиштата

Вршење други услуги поврзани со одржување на гробиштата

Надоместоци

Врши наплта на надоместоци поврзани со гробишта и гробни места

Комунална хигиена

Одржување на комуналната хигиена

Зеленило

Одржување на зеленило

Водоводна мрежа и осветлување

Одржување на водоводна мрежа и осветлување